یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰

بررسی نقش مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های شبکه آبیاری و زهکشی

چکیده : بدلیل اهمیت و نقش توسعه روستایی ،در توسعه و پیشرفت کشورها ی در حال رشد، امروزه مشارکت روستائیان در امور مربوط به توسعه روستایی جهت دستیابی  به اهداف …

چکیده :

بدلیل اهمیت و نقش توسعه روستایی ،در توسعه و پیشرفت کشورها ی در حال رشد، امروزه مشارکت روستائیان در امور مربوط به توسعه روستایی جهت دستیابی  به اهداف  توسعه مطرح می‌باشد. از آنجا که بخش وسیعی از مناطق روستایی استان خوزستان سیستم کشاورزی آنها سنتی بوده و این سیستم اثرات مخربی برروی منابع طبیعی  موجود بالاخص منابع آبی داشته است. بنابراین ایجاد سیستم‌های مدرنیزه کشاورزی و سیستم‌های مدرن توزیع آب در مناطق روستایی ، امری ضروری است. بنابراین لازم است تا  با جلب مشارکت مردم ،جدایی تاریخی ایجاد شده بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان آب ،جای خود را به وحدت و اشتراک منافع بدهد. لذا مشارکت وسیع بهره برداران در امور مربوط به نگهداری و بهر ه برداری از تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی ، کشاورزان  را به مصرف معقول آب ترقیب نموده است. در حال حاضر نمونه ای از طرح مشارکت مردمی در دشت رامشیر صورت پذیرفته است. در وضع موجود کشاورزی این منطقه فقط ۱۰ درصد از اراضی (۲۲۰۰هکتار)با نصب موتور پمپ بر روی رودخانه جراحی به صورت آبی کشت می‌شود. و مابقی اراضی دیم می‌باشد. ولی با اجرای  طرح مشارکت مردمی در ساخت و بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی دشت رامشیر در استان خوزستان حدود ۲۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی  تحت کشت آبی قرار گرفته اند. با  توجیحات  فنی که توسط گروه کارشناسی و از طریق گفتگو و جلسات مکرر با روسای شورا و معتمدین  محلی و ادارات ذیربط در روستاهای منطقه مطالعاتی مبنی بر تاثیر تامین آب بر افزایش تولید و بهره وری در کشاورزی  و امر اشتغال زایی و کاهش هزینه و افزایش در آمد کشاورزان صورت گرفت، بهر ه برداران  منطقه را با کمک اداره جهاد کشاورزی منطقه به گروه‌های همگن تقسیم بندی نمود. پس از بستر سازی  و ایجاد رضایتمندی در زارعین مبنی بر نتایج و مزایای طرح، با استفاده از تسهیلات بانکی از محل ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به نسبت ۵۰% سهم زارعین(از طریق بانک کشاورزی) و ۵۰ % سهم وزارت نیرو جهت مشارکت در احداث شبکه آبیاری و زهکشی اقدام گردید و پس از آنکه ۷۰%  زارعین اسناد مالکیت خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک کشاورزی قرار دادند  بانک از محل اعتبارات ۵۰% سهم خود و۵۰% دیگر سهم وزارت نیرو به حساب مشترک  واریز نموده و عملیات اجرایی طرح را پی ریزی کرده ، وبا توجه به پیشرفت  فیزیکی طرح هزینه‌های اجرایی از محل حساب مشترک پرداخت گردید در این طرح از طریق ایجاد تعاونی‌ها (تشکل‌های آب بران) مسئولیت بهر ه برداری از شبکه  به بهر ه بردار واگذار شد.. از جمله مزایای این طرح، تحول در توسعه و بهره برداری صحیح از منابع آب در منطقه (از طریق سد تنظیمی رامشیر) ، ایجاد احساس مالکیت در کشاورزان  ، بالارفتن در آمد و افزایش کیفیت محصول ، اشتغال زایی ، تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش تصدی گری بخش دولتی و افزایش اعتبارات بخش خصوصی می‌باشد.

 

۱- مقدمه

بدلیل اهمیت و نقش توسعه روستایی در توسعه و پیشرفت کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد، امروزه مشارکت روستائیان در امور مربوط به توسعه روستائی، به عنوان تبلور عینی رفتارهای مطلوب انسانی، جهت دستیابی به اهداف توسعه مطرح می‌باشند. نگرش سیستمی به توسعه روستائی، مشارکت تمام اقشار روستائی اعم از زن و مرد، جوان و بزرگسال را پیشنیاز دستیابی به توسعه می‌داند.

در کشور ما هم اکنون ۱۸میلیون هکتار از اراضی، زیر پوشش فعالیتهای زراعی قراردارد که از این رقم حدود ۸ میلیون هکتار  آن زیرکشت آبی و بقیه دیم می‌باشند. محدودیت منابع آب و مهمتر از آن  شیوه‌های بهره برداری از منابع آب، از مشکلات اصلی بخش کشاورزی و اساسی ترین دلیل عدم توسعه اراضی آبی کشور محسوب می‌گردد.

در منطقه رامشیر هدف از اجرای طرح استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود و استفاده از بخشی از آب ذخیره شده توسط سد مخزنی مارون از طریق شبکه آبیاری و زهکشی به منظور  افزایش سطح زیر کشت در منطقه به دو صورت بهبود و توسعه کشاورزی در مراحل اجرای طرح و از سوی دیگر حفاظت از اراضی واقع در محدوده طرح و همچنین حفظ مناطق شهری و روستایی واقع در حاشیه رودخانه جراحی به جهت حراست از خطرات سیل و طغیان رودخانه محقق گردید.

لذا به منظور اجرای طرح شبکه آبیاری وزهکشی رامشیر با استفاده از ساز وکار قانونی برنامه دوم توسعه  از طریق استفاده از تبصره ۷۶ این برنامه با روش تلفیق تسهیلات بانکی و اعتبارات سهم وزارت نیرو  به نسبت یک سوم اعتبارات سهم وزارت نیرو  و دو سوم تسهیلات بانک کشاورزی صورت گرفت.این موضوع طی قرارداد  مدنی با   شرکت‌های تعاونی به پیمانکاران طرح پرداخت که این امر منجر به تسریع درا جرای پروژ ه و ایجاد روحیه مشارکت طلبی در زارعین گردید.

این طرح به لحاظ بهبود وضعیت کشاورزی  و رونق این بخش  و حفاظت اراضی  و مناطق مسکونی طرح از خطر سیل یکی از طرحهای موفق کشور محسوب می‌شود. همچنین از بعد تغییر دید گاه زارعین در استفاده آنان از اعتبارات  دولتی و عدم سرمایه گذاری شخصی در طرح‌هایی که منافع آن مستقیم به خود آنان باز می‌گردد به یک  دید گاه مشارکتی  و ایجاد روحیه مشارکتی در آنان در زمان احداث شبکه و تقویت این روحیه با واگذاری مدیریت بهر ه برداری از شبکه به خود آنان در زمان بهره برداری طرح که این موارد  هر کدام به نوبه خود مهم و حائز اهمیت است.

شبکه آبیاری و زهکشی
شبکه آبیاری و زهکشی

 

 

۲- موقعیت طرح

مشارکت مردمی در طرح آبیاری و زهکشی رامشیر به عنوان یک طرح موردی مورد بررسی و مطالعات قرار گرفته است. این طرح در محدوده شهر رامشیر و درفاصله ۱۰۰ کیلو متری جنوب  شرقی اهواز قرار دارد. رودخانه جراحی که از بهم پیوستن  رودخانه‌های اعلاء و مارون تشکیل می‌شود به عنوان منبع تامین آب شبکه آبیاری این طرح می‌باشد. که پس از ورود به منطقه رامشیر از وسط ، محدوده  طرح را به دو شبکه در سواحل چپ  و راست طرح تقسیم می‌نماید. شهر رامشیر تنها مرکز شهری و اداری منطقه  می‌باشد که در مسیر ارتباطی فوق الذکر و در ساحل چپ رودخانه واقع می‌گردد.

 

۳- روش انجام کار:

تامین آب طرح به صورت بخشی از سد مخزنی مارون و بخش دیگر آن نیز از رودخانه اعلاء تامین شده و سپس با احداث سد انحرافی رامشیر و کانال انتقال آب ،آب مورد نیاز شبکه‌های اصلی طرح تامین  می‌شود که تامین اعتبار تمامی موارد فوق الذکر و همچنین احداث کانال اصلی  طرح از طریق اعتبارات عمرانی دولت و از محل درآمدهای عمومی می‌باشد.

در خصوص شبکه‌های اصلی و نحوه احداث آنها با توجه به عدم تخصیص اعتبارات عمرانی دولت به این موضوع بدلیل محدودیت منابع مالی و همچنین وجود یک راهکار قانونی دیگر در جهت حل مشکل وتسریع در اجرای شبکه‌های اصلی در برنامه دوم توسعه با استفاده از سازوکار.قانونی تبصره ۷۶ در قالب عقد قرداد مشارکت مدنی شرکت‌های تعاونی واقع در محدوده طرح با بانک کشاورزی موفق  به در یافت تسهیلات بانکی به میزان دو سوم از کل اعتبارات مورد نیاز جهت احداث شبکه‌های اصلی پس از یر آورد هزینه اجرای شبکه اصلی و ارائه طرح توجیهی و طرح آن در کمیته مشترک و پس از تصویب طرح یک سوم از اعتبارات  مورد نیاز جهت احداث شبکه‌های اصلی از طریق وزارت نیرو تامین و به بانک عامل حواله می‌گردید و دو سوم اعتبارات با قیمانده مورد نیاز جهت اجرای طرح می‌بایست از طریق مشارکت کشاورزان در طرح و عقد قرارداد شرکت‌های تعاونی به بانک کشاورزی فراهم می‌گردید.

اولین گام در این خصوص تاسیس شرکت‌های تعاونی  در طرح بود که بدین منظور جلسات متعددی با مسئولین شهر ستان خصوصا” ادارات جهاد کشاورزی ،بخشداری ، شورا‌ها ی اسلامی رو ستاها  وادراه تعاون برگزار گردید و با ایجاد زمینه‌های کار  در سطح ادارات جلسات زیادی با کشاورزان  واقع در محدوده طرح بز گزار گردید  ونهایتا” منجر به تاسیس ۵ شرکت تعاونی در منطقه گردید و کشاورزان واقع در محدوده طرح در این تعاونی‌ها متشکل گردیدند.

پس از تشکیل تعاونی‌ها به منظور استفاده از تسهیلات تبصره ۷۶ قانون بر نامه دوم توسعه ، این تعاونی‌ها با بانک کشاورزی قرار داد مشارکت مدنی منعقد نمود که در این قرار داد‌ها شرکت‌های تعاونی به عنوان متقاضی  تسهیلات و اعضا ء تعاونی‌ها  به عنوان ضامن محسوب می‌گردیدند که پس از اخذ تسهیلات  از بانک بمیزان  دو سوم از اعتبارات سهم وزارت نیرو به تناسب پیشرفت کار پیمانکاران در قالب صورت وضعیت به پیمانکاران پرداخت می‌گردید.

شرکت‌های تعاونی تاسیس شده در طرح هم در زمان اجرای طرح نقش اساسی داشته و هم اکنون نیز در زمان بهره‌برداری از طرح نیز مسئولیت تامین و انتقال آب تا اراضی کشاورزان و تحویل آب را بر عهده دارند که با توجه به بافت منطقه و شرایط  اجتماعی هر منطقه در حال فعالیت می‌باشند که این شرکت‌ها به قرار زیر اند:

۱-شرکت تعاونی نصر با وسعت ۳۳۶۶ هکتار و با تعداد اعضاء ۳۶۰ نفر در ساحل چپ رودخانه

۲- شرکت تعاونی زرکاران با وسعت ۵۴۲۶ هکتار و با تعداد اعضاء ۱۶۸ نفر در ساحل راست رودخانه

۳- شرکت تعاونی سیز کاران با وسعت ۵۱۶۸ هکتار و با تعداد اعضاء ۲۰۶ نفر در ساحل راست رودخانه

۴- شرکت تعاونی اخوت با وسعت ۶۲۰۲ هکتار و با تعداد اعضاء ۴۷۴ نفر در ساحل راست رودخانه

۵- شرکت تعاونی کشت گران با وسعت ۳۵۴۸هکتار و با تعداد اعضاء ۳۶۰ نفر در ساحل چپ رودخانه

پس از تشکیل تعاونی‌ها و ثبت آن‌ها در اداره تعاون و طی مراحل قانونی لازم این شرکت‌ها هر کدام به سهم میزان اراضی واقع در محدوده کار شرکت‌ها به بانک کشاورزی معرفی گردیدند و در زمان احداث شبکه اصلی ، مسئولیت تامین منابع مالی بخش مشارکتی طرح را بر عهده داشته و در نهایت پس از گذشت ۴ سال طرح آماده بهره برداری گردید.

هم اکنون که در زمان بهره برداری از طرح می‌باشد این شرکت‌ها فعال بوده و مسئولیت بهره برداری و نگهداری از شبکه و تحویل آب به بهره برداران را بر عهده دارند و با فعالیت این تعاونی‌ها و انتقال مدیریت بهره برداری از شبکه‌ها از بخش دولتی به تعاونی‌های بهره برداری منجر به رونق و شکوفایی وضعیت کشاورزی  و دامداری منطقه شده و آثار بسیار خوبی را در این مدت کوتاه بهره برداری از شبکه‌ها و دادن اختیارات و مسئولیت‌ها به تعاونی‌های متشکل از بهره برداران را به همراه داشته است.

با توجه به بررسی  مجدد و بازنگری در نحوه تخصص آب و مطالعات در خصوص افزایش سطح زیر کشت با استفاده از تاسیسات فعلی پیشنهاد استفاده از تسهیلات جدید در قالب ماده ۱۰۶ قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد نظر بوده که مقرر گردیده پس از تصویب طرح سایر زمین‌هایی که استعداد تامین آب از تاسیسات فعلی را دارند در دستور کار قرار گیرد زیرا به دلیل موفقیت طرح به شیوه اجرا در قالب مشارکت مردمی موجب تشویق سایر کشاورزان که در محدوده مطالعات جدید قرار گرفته ، می‌باشد.

از اثرات دیگر مشارکت ، واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری به خود تعاونی‌ها و تشکل‌های جدید آب بران که می‌بایست در ادامه طرح توسعه تشکیل و به ثبت رسانده شود. این اقدام موثر را می‌توان اثرات روحیه مشارکتی با حفظ منافع طرفین دولت و زارعین منظور نمود که بسیار قابل توجه و اثر گذار بوده است.

 

۴- مروری بر طرح‌های موجود در منطقه

طرح آبیاری و زهکشی رامشیر با مساحت ۲۲ هزار هکتار یکی از بزرگترین پروژه‌های کشور بوده که در منطقه رامشیر در سواحل چپ و راست رودخانه جراحی اجرا شده است. قبل از اجرای سد انحرافی  و شبکه  اصلی طرح ، سیل و طغیان  رودخانه هر ساله خسارت قابل توجهی به اراضی و حتی منازل مسکونی روستائیان وارد می‌نمود که پس از احداث سد انحرافی  و کانال سیلاب بکلی مشکل طغیان رودخانه و تهدید روستائیان مرتفع گردید.

تا قبل از اجرای شبکه تنها حدود ۱۰ درصد از کل اراضی طرح به طرق مختلف تامین آب می‌گردید. و مابقی اراضی به صورت دیم کشت می‌گردید.

لذا به منظور استفاده از پتانسیل‌های موجود در منطقه خصوصا” آب ذخیره شده در سد مخزنی ما رون که سد انحرافی رامشیر و شبکه‌های زیر مجموعه آن  در گذشته به عنوان جزئی از یک طرح ۵۰ هزار هکتاری در چهار دشت بهبهان ، جایزان ، رامشیر و شادگان تعریف شده بود که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و گستردگی طرح رامشیر مقرر گردید در این طرح از شیوه استفاده از تسهیلات بانکی  در قالب قرارداد‌های مشارکت مدنی با کشاورزان منطقه در خصوص احداث شبکه‌های اصلی طرح استفاده گردد که جهت تحقق این موضوع از سازوکار قانونی تبصره ۷۶ بر نامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران  و متعاقبا” با توجه به اتمام زمان بر نامه دوم توسعه و تغییر ماده  قانونی این موضوع به ماده ۱۰۶  در قانون برنامه سوم  توسعه بخشی از کار نیز در قالب این ماده تحقق یافت.

به منظور جلب مشارکت  زارعین و تشویق آنان  در احداث شبکه‌های اصلی با همکاری ادارت جهاد کشاورزی ، اداره تعاون و شورا‌های اسلامی روستا‌ها وتلاش شبانه روزی پرسنل مشارکت‌های مردمی سازمان آب وبرق خوزستان  زمینه تاسیس ۵ شرکت تعاونی فراهم و کلیه کشاورزان واقع در محدوده طرح در قالب این شرکت‌ها ی تعاونی متشکل گردید

در منطقه رامشیر هدف از اجرای طرح استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود و استفاده از بخشی از آب ذخیره شده توسط سد مخزنی مارون از طریق شبکه آبیاری و زهکشی به منظور  افزایش سطح زیر کشت در منطقه به دو صورت بهبود و توسعه کشاورزی دز مراحل اجرای طرح و از سوی دیگر حفاظت  از اراضی واقع در محدوده طرح و همچنین حفظ مناطق شهری و روستایی واقع در حاشیه رودخانه جراحی به جهت حراست از خطرات سیل و طغیان رودخانه محقق گردید.

لذا به منظور اجرای شبکه آبیاری وزهکشی رامشیر با استفاده از ساز وکار قانونی برنامه دوم توسعه از طریق استفاده از تبصره ۷۶ این برنامه با روش تلفیق تسهیلات بانکی و اعتبارات سهم وزارت نیرو که به نسبت یک سوم اعتبارات سهم وزارت نیرو  و دوم سوم تسهیلات بانک کشاورزی که طی قرارداد مدنی با شرکت‌های تعاونی به پیمانکاران طرح پرداخت  می‌گردید و منجر به تسریع درا جرای پروژه و ایجاد روحیه مشارکت طلبی در زارعین می‌گردید.

لذا این طرح می‌توان یکی از طرح‌های موفق در کشور دانست که به لحاظ بهبود وضعیت کشاورزی  و رونق این بخش  و حفاظت اراضی  و مناطق مسکونی طرح از خطر سیل و همچنین از بعد از تغییر دید گاه زارعین  از استفاده آنان از اعتبارات  دولتی و عدم سرمایه گذاری شخصی در طرح‌هایی که منافع آن مستقیم به خود آنان باز می‌گردد به یک  دیدگاه مشارکتی  و ایجاد روحیه مشارکتی در آنان در زمان احداث شبکه و تقویت این روحیه با واگذاری مدیریت بهره برداری از شبکه به خود آنان در زمان بهر ه برداری طرح که این موارد  هر کدام به نوبه خود مهم و حائز اهمیت است.

با توجه به پتانسیل‌های موجود در استان خوزستان طرح‌های دیگر در خصوص مشارکت مردم وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

 

۵- طرح‌های در حال بهر ه برداری

۵-۱- طرح ۱۰ هزار هکتاری شادگان:

این طرح با وسعت ۱۰۰۰۰ هکتار  در منطقه شادگان به بهره برداری رسیده است به طوری که قبل از اجرا ۲۰ درصد اراضی به صورت دیم و ۸۰ درصد به صورت آبی کشت وکار می‌شدند. وهم اکنون پس از بهر ه برداری این طرح و اجرای طرح مشارکت مردمی از تبصره ۷۶  با هدف اصلی تامین آب  بخشی از اراضی در جهت بهبود و برخی در جهت احیاء قابل استفاده می‌باشند. منبع تامین آب از رودخانه مارون به صورت ایستگاه پمپاژ و آبیاری ثقلی می‌باشد.

 

۵-۲- طرح ۵ هزار هکتاری داریون شوشتر:

طرح ۵۰۰۰ هکتاری  میان آب در منطقه شوشتر بوده که قبل از اجرای طرح ۵۰ درصد اراضی دیم و۵۰ درصد دیگر آبی  بوده است. اجرای طرح مشارکت مردمی از تبصره ۷۶ با هدف افزایش تولیدات کشاورزی منطقه ،افزایش درآمد و اشتغال زایی صورت گرفته است. نحوه آبیاری ثقلی  با استفاده از آبگیر سنتی میان آب می‌باشد.

 

۵-۳- طرح ۳۳۰۰ هکتاری کوت دشت آزادگان:

این طرح در منطقه دشت آزادگان با وسعت ۳۳۰۰ هکتار  با استفاده از تبصره ۷۶ به بهره‌برداری رسیده است به طوری که قبل از بهره‌برداری ۷۵ درصد اراضی به صورت دیم و مابقی به صورت آبی تحت کشت بوده است. منبع تامین آب رودخانه کرخه  ،که اراضی   به صورت ثقلی با استفاده از سد انحرافی حمیدیه آبیاری می‌شوند. این طرح نیز به منظور تامین آب و افزایش تولیدات و درآمد زارعین بوده است.

 

۵-۴- طرح ۳۵۰۰ هکتاری حمودی شادگان:

این طرح در منطقه شادگان با وسعت ۳۵۰۰ هکتار می‌باشد که با استفاده از تبصره ۷۶ به بهره‌برداری رسیده است. قبل از اجرای طرح ۳۰ درصد از اراضی به صورت آبی کشت  می‌شدند و ۷۰ درصد اراضی  دیم بوده است. منبع تامین آب از رودخانه کرخه و اراضی از طریق ایستگاه پمپاژ به صورت ثقلی آبیاری می‌شوند. این طرح نیز با هدف بهره‌وری آب کشاورزی، مدیریت آب و افزایش تولید و درآمد و ایجاد زمینه‌های اشتغال به بهره‌برداری رسیده است.

 

۵-۵-  طرح ۳۴۰۰ هکتاری بنه باشت بهبهان:

این طرح جزء اولین و موفقترین طرح با وسعت ۳۴۰۰ هکتار در منطقه بهبهان  با استفاده از تبصره ۷۶ به بهره‌برداری رسیده است ، محل آبگیری از رودخانه  زهره می‌باشد و اراضی با استفاده از ایستگاه پمپاژ به صورت ثقلی آبیاری می‌شوند. قبل از اجرا تمامی اراضی دیمزار بوده است. که پس از اجرای طرح با هدف  اصلی تامین آب و بهره‌وری از آب کشاورزی به منظور افزایش تولید به موفقیت رسیده است.

 

 

۶- طرح‌های در حال اجرا

۱- طرح ۱۶ هزار هکتاری شعیبیه شوشتر

۲- طرح ۷ هزار هکتاری کوثر اهواز

دو طرح ۱۶۰۰۰ هکتار شعیبیه  در منطقه شوشتر و ۷۰۰۰ هکتاری کوثر اهواز با هدف تامین آب کشاورزی در حال اجرا می‌باشند.

 

۷- نتایج

اجرای طرح‌های آبیاری و زهکشی با هر ساز و کار قانونی و خصوصا” با استفاده از مشارکت بهر‌ه برداران همواره به تحول در وضعیت معیشتی بهر ه برداران از این طرح‌ها منجر گردیده و علاوه بر رونق بخش کشاورزی  و دامداری و همچنین تولیدات جانبی در منطقه ،از بعد ملی نیز دارای اهمیت فوق العاده بوده که در زیر به تفکیک  به برخی از این موارد اشاره می‌شود.

 

۷-۱- از بعد محلی و منطقه ای:

۱- توسعه کشاورزی در منطقه

۲- افزایش سطح زیر کشت و اصلاح خاک

۳-ایجاد اشتغال موثر و مولد در منطقه

۴-رونق وضغیت کشاورزی  و دامداری و افزایش تولیدات کشاورزی و دامی

۵-تسریع در اجرای شبکه و کاهش زمان از دست رفته

۶- حفظ و حراست از تاسیسات آبرسانی و شبکه‌ها با واگذاری  بهر ه برداری از شبکه به تشکل‌ها

۷-بهبود الگوی مصرف و افزایش  راندمان آبیاری

۸- جلوگیری از خطرات سیل و طغیان  رودخانه

 

۷-۲- از بعد آثار و نتایج ملی:

۱- کاهش با مالی دولت

۲- حرکت در جهت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری مدیریت بهره‌برداری به تشکل‌های مربوطه

۳- اهمیت به ارزش واقعی آب

۴-ایجاد روحیه مشارکت پذیری و مشارکت طلبی در کشاورزان و سرمایه گذاری در جهت بهبود وضعیت شغلی

۵-ایجاد روحیه تعاون و همدلی در بین مصرف کنندگان آب

۶-ارزش گذاری برروی قیمت آب

۷-ادامه فعالیت به سوی توزیع عادلانه آب

۸- افزایش مدیریت منابع آب وکاهش تلفات منابع آب

 

ارائه کننده :

نادر دانیاری

کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور دزآب

نرگس بقایی

کارشناس شرکت مهندسی مشاور دزآب

آبان ماه ۱۳۸۷