یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی سامانه کنترل پروژه و MCDM

کارگاه آموزشی سامانه کنترل پروژه و MCDM در سالن شهید عباسپور شرکت مدیریت منابع آب با حضور کارشناسان آب منطقه ای کلیه استان ها و مشاورین مربوطه برگزار می گردد.

کارگاه آموزشی سامانه کنترل پروژه و MCDM در سالن شهید عباسپور شرکت مدیریت منابع آب با حضور کارشناسان آب منطقه ای کلیه استان ها و مشاورین مربوطه برگزار می گردد.